Goede afspraken maken goede vrienden.

Voorop gesteld is dit reglement niet bedoelt als een totaal uitgewerkt handboek maar geeft alleen richtlijnen op hoofdzaken en gaat verder uit van een stuk eigen verantwoordelijkheid van de huurder en zijn cliënten.

Onderstaande regels zijn niet limitatief en kunnen op elk gewenst moment door verhuurder worden aangepast. • Roken in de locatie door de huurder, dan wel diens bezoekers c.q cliënten, is niet toegestaan.
 • Het hard draaien van muziek of andere geluiden, of andere activiteiten die last voor de overige gebruikers kan opleveren zijn niet toegestaan.
 • Op de locatie zijn dieren niet toegestaan.
 • Het is huurder niet toegestaan om anderen dan cliënten gebruik te laten maken van de faciliteiten die de huurder afneemt.
 • Het aantal cliënten per les mag maximaal 20 personen bevatten.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade die hij/zij of zijn/haar cliënten op de locatie c.q aan de inrichting daarvan veroorzaakt.
 • Mocht de huurder buitengewone schoonmaakkosten veroorzaken, zullen de extra kosten voor diens rekening zijn.
 • Het is verboden om de praktijkruimte c.q de locatie te gebruiken voor activiteiten anders dan de door de verhuurder goedgekeurde therapie activiteiten.
 • Gebruik van de kamer c.q de locatie vindt plaats geheel voor eigen rekening en risico van huurder. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadigingen van goederen van de huurder.
 • Mocht de huurder worden betrokken bij negatieve publiciteit t.a.v zijn/haar behandelwijze of gerelateerde activiteiten, kunnen er afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat eventuele publiciteit op geen enkele wijze nadelig kan zijn voor het therapiecentrum, dan wel de eventuele mede huurder(s).
 • De bedrijfsruimte dient na gebruik door huurder schoon te worden achtergelaten. Dit houdt in dat de bedrijfsruimte, die gebruikt wordt volgens huurovereenkomst, volledig wordt geswifferd.
 • Na gebruik van koffie /thee/ water dient alles af gewassen te worden en opgeruimd te worden in de daarvoor bestemde kasten.
 • De bedrijfsruimte dient na gebruik door huurder zo achter gelaten te worden zoals de staat waarin het wordt aangetroffen.
 • De ramen van de bedrijfsruimte dienen na gebruik gesloten te worden en de verwarming dient weer op stand-by (19 graden) worden gezet.
 • Airco wordt bediend in overleg met verhuurder. Na gebruik dient deze te worden uitgezet.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van verhuurder zaken aan te brengen in de gehuurde bedrijfsruimte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het plaatsen van meubilair, aanbrengen van schilderijen e.d.
 • Het aantal uren per week dient ten alle tijden in overleg te worden gepleegd met verhuurder, om zo een goed mogelijk lopend rooster te creëren voor alle huurders.
 • Als huurder ben je verplicht in het bezit te zijn van een EHBO/BHV/AED certificaat. 

“Individually we are a drop, together we are an ocean”