Goede afspraken maken goede vrienden.

Body and Spirit, Centre for Wellbeing is gevestigd in een oude woonboerderij. 


PRAKTIJKRUIMTES

Op de begane grond van de omgebouwde schuur hebben wij 2 praktijkruimtes, P1 en P2. P1 is circa 25m2 en P2 is circa 22m2. Deze ruimtes zijn geschikt o.a voor behandelingen, coachingsgesprekken en diverse therapievormen. Deze ruimtes kunnen per uur, per dagdeel of voor langere periodes gehuurd worden.

Op de bovenverdieping van ons pand hebben wij een praktijkruimte, P3 of de Opzolder. Deze ruimte is circa 40m2 en geschikt is voor huiskamersessies , coachingsgesprekken en behandelingen. 


De volgende faciliteiten zijn voor of in elke praktijkruimte aanwezig. Deze kunnen (in overleg) vrij gebruikt worden.

*Behandeltafel

*Waterkannen en glazen

*Koffie en thee gebruik

*Moxalamp

*Infrarooddeken

*Handdoeken

*Dekens, kussens

*Kaarsen

*Waxinehouders

*Wierookbranders

*Muziekboxen

 *Fauteuils

*Comfortabele congres stapelstoelen

* Yoga matten 

* Meditatie matten 

* Meditatiekussentjes

* Draagbare massage tafel

* Flip-over/ whiteboard

* Beamer (te huur)

* Projectie scherm (te huur)

* PR via site en Social Media


ZAAL

Op de bovenverdieping van ons pand hebben wij een zaal van ruim 125m2. Deze sfeervolle ruimte heeft een schuin dak en een lichtnok, waardoor er totdat de zon ondergaat daglicht is. De zaal is geschikt voor trainingen, workshops, groepslessen en lezingen. 

De volgende faciliteiten zijn voor of in de zaal aanwezig. Deze kunnen (in overleg) vrij gebruikt worden.

 *26 Comfortabele congres stapelstoelen

* 1 Tafel (4.00 meter)

* 16 Yoga matten met dekentjes en kussentjes

* 16 Meditatie matten met dekentjes en kussentjes

* 16 Meditatiekussentjes

* 1 Draagbare massage tafel

* Wierookbranders

* Waxine licht houders

* Kaarsen

* Waterkannen en glazen

* Thermoskannen voor heet water en koffie

* Gebruik van koffie en thee

* Flip-over/ whiteboard

*Behandeltafel

*Infrarooddeken

*Handdoeken

*Muziekbox

* PR via site en Social Media

***Gas/water/elektra worden bij hoog verbruik bij verhuur P3 en zolder apart gefactureerd.

In de winter periode bij gasgebruik boven 5m3 voor P3 en boven 10m3 voor zaal.

OF aircogebruik voor koeling of verwarming.

Dit gaat altijd in overleg.


WERKEN BIJ BODY AND SPIRIT

algemene bepalingen 1 tm 2.

1. BEGRIPPEN
1.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op huur van ruimtes en/of faciliteiten van Body and Spirit, Centre for Wellbeing hierna te noemen: BS.
1.2 BS, gevestigd aan de Zinkweg 222, 3262 BH Oud Beijerland.
1.3 Huurder: degene met wie BS een huurovereenkomst aangaat.
1.4 Huurovereenkomst: een tussen BS en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan BS toebehorende ruimtes en faciliteiten.
1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van BS ruimte(n) huurt.
1.6 Schriftelijk: per email via info@bodyandspirit.me

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gedaan en overeengekomen door BS.
2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze algemene voorwaarden van BS.
2.3 BS heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.
2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website.

algemene bepalingen 3 tm 4.

3. HUUR
3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging door huurder en UEA van Meurs van BS via mail.
3.2 BS verhuurt haar ruimte ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte op de daarin aangegeven data beschikbaar.
3.3 Tot het gehuurde behoort uitsluitend de gereserveerde ruimte welke in de overeenkomst staan vermeld, inclusief faciliteiten.
3.4 Een reservering betreft een behandelruimte en/of zaal. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke ruimte.
BS behoudt zich het recht voor, hier vanaf te wijken.
3.5 Huur van de ruimte gaat per uur, per dagdeel, per dag of een andere overeengekomen duur.
3.6 Aanvangstijden en eindtijden per huurperiode zijn in overleg met BS.
3.7 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting of testen van apparatuur kunnen in overleg plaatsvinden met BS.
3.9 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen in overleg met BS.
3.10 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.
3.11 Kosten van de huur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De werkelijke kosten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht. Dit heeft betrekking op het verhoogde gas of elktra verbruik tijdens extreme winters en zomers.
3.12 De huidige prijzen voor huur en faciliteiten worden ten alle tijden op de website www.bodyandspirit.me gepubliceerd.
3.13 De prijzen voor huur en faciliteiten zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en indexering miv 01 januari van elk jaar verhoogd. Indexering geschiedt comform landelijke indexering.
3.14 Huurovereenkomsten van structurele en wekelijks terugkomende activiteiten lopen per drie maanden of onbepaalde tijd.
3.15 Elke huurder dient uiterlijk 12 weken voor het aflopen van het seizoen of contract voor bepaalde of onbepaalde tijd schriftelijk aan te geven het contract te willen verlengen of te willen beeindigen, tenzij in de aanvullende voorwaard

algemene bepalingen 5 tm 6.

5. GEBRUIK VAN GEHUURDE RUIMTE
5.1 Huurder dient aanwijzingen van eigenaar van BS ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte op te volgen.
5.2 Huurder dient zich te houden aan het door BS vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte.
5.3 In de gehuurde ruimte mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van BS.
5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.
5.5 Huurder dient de ruimte achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen.
5.6 Indien de ruimte niet naar behoren wordt aangetroffen, dient dit voor gebruik bij de eigenaar van BS te worden gemeld.
5.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.
5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan BS te melden en te vergoeden.
5.9 BS heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
5.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke én/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen etcetera zijn, tenzij hiervoor door BS schriftelijk toestemming is verleend.
5.11 Schoonmaak, opruim,- en herstelkosten welke voortvloeien uit de in artikel 5.10 vermelde voorvallen zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.
5.12 Roken is niet toegestaan in BS.
5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die BS noodzakelijk acht met betrekking tot het geluids

algemene bepalingen 7 tm 9.

7. TECHNISCHE FACILITEITEN
7.1 Wanneer huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van BS dient dit tenminste 7 werkdagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.
7.2 Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder.
7.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening of gebruik zal op de huurder worden verhaald.
7.4 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van BS.
7.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

8. BETALING
8.1 Rekeningen ter zake van de huur van de ruimte en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum. De betaling van de huurprijs geschiedt maandelijks, door middel van overschrijving.
8.2 Indien niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities, zal bij het versturen van de 1e herinnering geen rente berekend worden. Bij het versturen van een 2e herinnering, is huurder rente verschuldigd ter grootte van 15% over het nog te betalen bedrag, met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Bij het versturen van een 3e herinnering, is huurder rente verschuldigd ter grootte van 30% over het nog te betalen bedrag.
8.3 Huurder is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op grond van de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 te verrekenen met vorderingen die hij op BS meent te hebben, tenzij het bestaan van een dergelijke vordering door Body and Spirit schriftelijk is erkend dan wel bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld.
8.4 Geoffreerde prijzen én/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en indexering miv 01 januari van elk jaar.

9. ALGEMEEN
9.1 BS is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte aanwezige kleding en/of andere goederen.

algemene bepalingen 10 tm 12.

10. INWERKINGTREDING
10.1 Een wekelijkse/ structurele huurovereenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden na een schriftelijke bevestiging per mail door huurder en UEA van Meurs van BS.
10.2 Deze wekelijkse/ structurele huurovereenkomst wordt geacht stilzwijgend verlengd te worden, telkens met een periode van 3 maanden.
10.3 Een tijdelijke huurovereenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden na een schriftelijke bevestiging per mail door huurder en UEA van Meurs van BS.

11. CORONA
11.1 BS heeft het recht huurder met een onbepaalde structurele huurovereenkomst, zijn betalingsverplichting te laten nakomen, ten tijden van een lockdown of andere onvoorziene sluiting, bepaald door de overheid.
11.2 Huurder is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op grond van een onvoorziene sluiting, bepaald door de overheid, te stoppen

12. EHBO
12.1 Elke huurder is in het bezit van een BHV/EHBO/AED certificaat.

huishoudelijke regels 1 tm 11 als huurder

Voorop gesteld is dit reglement niet bedoelt als een totaal uitgewerkt handboek maar geeft alleen richtlijnen op hoofdzaken en gaat verder uit van een stuk eigen verantwoordelijkheid van de huurder en zijn cliënten.

Onderstaande regels zijn niet limitatief en kunnen op elk gewenst moment door verhuurder worden aangepast.

*Roken in de locatie door de huurder, dan wel diens bezoekers c.q cliënten, is niet toegestaan.
*Het hard draaien van muziek of andere geluiden, of andere activiteiten die last voor de overige gebruikers kan opleveren zijn niet toegestaan.
*Op de locatie zijn dieren niet toegestaan.
*Het is huurder niet toegestaan om anderen dan cliënten gebruik te laten maken van de faciliteiten die de huurder afneemt.
*Het aantal cliënten per les mag maximaal 20 personen bevatten.
*De huurder is aansprakelijk voor alle schade die hij/zij of zijn/haar cliënten op de locatie c.q aan de inrichting daarvan veroorzaakt.
*Mocht de huurder buitengewone schoonmaakkosten veroorzaken, zullen de extra kosten voor diens rekening zijn.
*Het is verboden om de praktijkruimte c.q de locatie te gebruiken voor activiteiten anders dan de door de verhuurder goedgekeurde therapie activiteiten.
*Gebruik van de kamer c.q de locatie vindt plaats geheel voor eigen rekening en risico van huurder. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadigingen van goederen van de huurder.
*Mocht de huurder worden betrokken bij negatieve publiciteit t.a.v zijn/haar behandelwijze of gerelateerde activiteiten, kunnen er afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat eventuele publiciteit op geen enkele wijze nadelig kan zijn voor het therapiecentrum, dan wel de eventuele mede huurder(s).
*De bedrijfsruimte dient na gebruik door huurder schoon te worden achtergelaten. Dit houdt in dat de bedrijfsruimte, die gebruikt wordt volgens huurovereenkomst, volledig wordt geswiffert.

huishoudelijke regels 12 tm 19 als huurder

*Na gebruik van koffie /thee/ water dient alles af gewassen te worden en opgeruimd te worden in de daarvoor bestemde kasten.
*De bedrijfsruimte dient na gebruik door huurder zo achter gelaten te worden zoals de staat waarin het wordt aangetroffen.
*De ramen van de bedrijfsruimte dienen na gebruik gesloten te worden en de verwarming dient weer op stand-by (19 graden) worden gezet.
*Airco wordt bediend in overleg met verhuurder. Na gebruik dient deze te worden uitgezet.
*Het is niet toegestaan om zonder toestemming van verhuurder zaken aan te brengen in de gehuurde bedrijfsruimte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het plaatsen van meubilair, aanbrengen van schilderijen e.d.
*Het aantal uren per week dient ten alle tijden in overleg te worden gepleegd met verhuurder, om zo een goed mogelijk lopend rooster te creëren voor alle huurders.
*Als huurder ben je verplicht in het bezit te zijn van een EHBO/BHV/AED certificaat.

BEN JIJ ZZP'ER EN WIL JE IN ONS TEAM WERKEN?

Body and Spirit is een centrum voor Complementaire Zorg en is gevestigd aan de rand van Oud Beijerland, centraal in de Hoeksche Waard. Het pand, een oude boerderij, beschikt over drie sfeervolle behandelkamers en een zaal voor groepen. Als therapeut of docent werk je als ZZP, zelfstandig onder je eigen naam, maar wel in een teamverband.

Wil jij deel uitmaken van een inspirerend en passievol team? Stuur een motiverend mailtje via ons contactformulier.
Misschien tot snel.

Warme groet,
Ursula van Meurs
Eigenaar Body and Spirit, Centre for Wellbeing

tarieven huur

BEHANDELRUIMTE P1 EN P2
Losse huur:
€20,00 per uur
€61,00 per dagdeel (4 uur)
€109,00 per dag (8 uur)

Vaste huur:
€75,00 per dagdeel per maand*

BEHANDELRUIMTE P3****
Losse huur:
€29,00 per uur
€75,00 per dagdeel (4 uur)
€115,00 per dag (8 uur)

Vaste huur:
€93,00 per dagdeel per maand*

ZAAL ****
Losse huur:
€72,00 per lesblok van 2 uur***
€139,00 per dagdeel van 4 uur***
€199,00 per dag van 8 uur***

Vaste huur:
€63,00 per lesblok van 2 uur**
€128,00 per dagdeel van 4 uur**
€188,00 per dag van 8 uur**

Alle prijzen zijn inclusief gebruik van alle faciliteiten, gas/water/elektra, parkeerplaats.

*Per dagdeel per maand met overeenkomst van minimaal 1 jaar en wekelijkse afname

**Alle prijzen zijn alleen inclusief vermelding op onze website, social media en nieuwsbrief, bij overeenkomst van minimaal 1 jaar.

*** Losse of incidentele huur is mogelijk tot maximaal 12 weken bij wekelijkse afname. Na die 12 weken zal de incidentele huur in overleg omgezet worden in vaste huur, met een opzegtermijn van 12 weken.

****Gas/water/elektra worden bij verhuur P3 en zolder apart gefactureerd. In de winter periode bij gasgebruik boven 5m3 voor P3 en boven 8m3 voor zaal. OF aircogebruik voor koeling of verwarming. Dit gaat altijd in overleg.

praktijkkamer huren? wat is bij de prijs inbegrepen?

Body and Spirit, Centre for Wellbeing is gevestigd in een oude woonboerderij.

Op de begane grond van de omgebouwde schuur hebben wij 2 praktijkruimtes, P1 en P2. P1 is circa 25m2 en P2 is circa 22m2. Deze ruimtes zijn geschikt o.a voor behandelingen, coachingsgesprekken en diverse therapievormen. Deze ruimtes kunnen per uur, per dagdeel of voor langere periodes gehuurd worden.

Op de bovenverdieping van ons pand hebben wij een praktijkruimte, P3 of de Opzolder. Deze ruimte is circa 40m2 en geschikt is voor huiskamersessies , coachingsgesprekken en behandelingen.
De volgende faciliteiten zijn voor of in elke praktijkruimte aanwezig. Deze kunnen (in overleg) vrij gebruikt worden.


*Behandeltafel

*Waterkannen en glazen

*Koffie en thee gebruik

*Moxalamp

*Infrarooddeken

*Handdoeken

*Dekens, kussens

*Kaarsen

*Waxinehouders

*Wierookbranders

*Muziekboxen*Fauteuils

*Comfortabele congres stapelstoelen

* Yoga matten

* Meditatie matten

* Meditatiekussentjes

* Draagbare massage tafel

* Flip-over/ whiteboard

* Beamer (te huur)

* Projectie scherm (te huur)

zaal huren? wat is bij de prijs inbegrepen?

Body and Spirit, Centre for Wellbeing is gevestigd in een oude woonboerderij.

Op de bovenverdieping van ons pand hebben wij een zaal van ruim 150m2. Deze sfeervolle ruimte heeft een schuin dak en een lichtnok, waardoor er totdat de zon ondergaat daglicht is. De zaal is geschikt voor trainingen, workshops, groepslessen en lezingen.

De volgende faciliteiten zijn voor of in de zaal aanwezig. Deze kunnen (in overleg) vrij gebruikt worden.

*26 Comfortabele congres stapelstoelen

* 1 Tafel (2.00 meter)

* 16 Yoga matten met dekentjes en kussentjes

* 16 Meditatie matten met dekentjes en kussentjes

* 16 Meditatiekussentjes

* 1 Draagbare massage tafel

* Wierookbranders

* Waxine licht houders

* Kaarsen

* Waterkannen en glazen

* Thermoskannen voor heet water en koffie

* Gebruik van koffie en thee


* Beamer (te huur)

* Projectie scherm (te huur)

* Flip-over/ whiteboard


*Behandeltafel

*Infrarooddeken

*Handdoeken

*Muziekboxen

stage lopen bij ursula van meurs

Ben je student bij een opleiding voor Chinese Geneeswijzen? Super leuk. Je wereld wordt alleen maar leuker en mooier!

Ik vind het erg leuk om stagiaires te begeleiden in mijn praktijk. Voordat je stagedag begint, wil ik graag van te voren met je kennis maken. Zo heb ik even de tijd om de praktijk te laten zien, te horen wat je tot nu toe geleerd heb en waar je eventueel tegen aan loopt. Op mijn site geef ik je wat informatie, zodat je weet hoe ik werk en wat je bij mij kan verwachten. En uiteraard wat ik van jou verwacht.

Qua stages zijn er verschillende opties. Van stages tijdens reguliere consulten tot oefenmomenten. Van één op één begeleiding tot groepsbegeleiding. Van stages met mijn klanten tot stages met eigen klanten. In mijn centrum heb ik een ruimte van 180m2. Dus ruimte genoeg voor groepsbegeleiding. Afhankelijk van je leerjaar en je leerdoelen, gaan we je stagedag(en) zo inrichten, dat je net zo passievol van Chinese geneeswijzen wordt als ik.
Ik kijk erg uit naar onze samenwerking. Tot snel.

Warme groet,
Ursula van Meurs
06- 36399634


“Individually we are a drop, together we are an ocean”