Goede afspraken maken goede vrienden.

1. BEGRIPPEN

1.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op huur van ruimtes en/of faciliteiten van Body and Spirit, Centre for Wellbeing hierna te noemen: BS.

1.2 BS, gevestigd aan de Zinkweg 222, 3262 BH Oud Beijerland.

1.3 Huurder: degene met wie BS een huurovereenkomst aangaat.

1.4 Huurovereenkomst: een tussen BS en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan BS toebehorende ruimtes en faciliteiten.

1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van BS ruimte(n) huurt.

1.6 Schriftelijk: per email via info@bodyandspirit-centreforwellbeing.nl

 

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en gedaan en overeengekomen door BS.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst gaat huurder akkoord met deze algemene voorwaarden van BS.

2.3 BS heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.

2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website: www.bodyandspirit.me.

 

3HUUR

3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging door huurder en UEA van Meurs van BS via mail.

3.2 BS verhuurt haar ruimte ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte op de daarin aangegeven data beschikbaar.

3.3 Tot het gehuurde behoort uitsluitend de gereserveerde ruimte welke in de overeenkomst staan vermeld, inclusief faciliteiten.

3.4 Een reservering betreft een behandelruimte en/of zaal. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke ruimte.

BS behoudt zich het recht voor, hier vanaf te wijken.

3.5 Huur van de ruimte gaat per uur, per dagdeel, per dag of een andere overeengekomen duur. 

3.6 Aanvangstijden en eindtijden per huurperiode zijn in overleg met BS.

3.7 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.

3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting of testen van apparatuur kunnen in overleg plaatsvinden met BS.

3.9 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen in overleg met BS.

3.10 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.

3.11 Kosten van de huur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De werkelijke kosten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht. Dit heeft betrekking op het verhoogde gas of elktra verbruik tijdens extreme winters en zomers.

3.12 De huidige prijzen voor huur en faciliteiten worden ten alle tijden op de website www.bodyandspirit.me gepubliceerd.

3.13 De prijzen voor huur en faciliteiten zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en indexering miv 01 januari van elk jaar verhoogd. Indexering geschiedt comform landelijke indexering.

3.14 Huurovereenkomsten van structurele en wekelijks terugkomende activiteiten lopen per drie maanden of onbepaalde tijd.

3.15 Elke huurder dient uiterlijk 12 weken voor het aflopen van het seizoen of contract voor bepaalde of onbepaalde tijd schriftelijk aan te geven het contract te willen verlengen of te willen beeindigen, tenzij in de aanvullende voorwaarden anders is bepaald. 

3.16 Indien niet of niet tijdig is aangegeven dat huurder stopt, behoud BS het recht de ruimte aan derden te verhuren of de huur door te berekenen.

3.17 Wekelijkse afname 

 

4. HUUROVEREENKOMSTEN

4.1 Een huurovereenkomst komt tot stand door schriftelijk akkoord van verhuurder en huurder via mail. Na het tot stand komen van een huurovereenkomst of reservering kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren, met inachtneming van 12 weken opzegtermijn.

4.2 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst of reservering kan huurder en verhuurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren, met inachtneming van 12 weken opzegtermijn.

4.3 Tijdens het opzegtermijn van 12 weken is huurder verplicht huur te blijven voldoen, conform de hoogte van de huur.

4.4 Indien huurder de huurovereenkomst of reservering welke betrekking heeft op een praktijkruimte of zaal om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan Body and Spirit annuleringskosten ten bedrage van 30 % van de huur verschuldigd, vanaf 72 uur voor de afgesproken datum.

4.5 Bij niet annuleren of bij annulering na 08.00 uur op de dag van de huurperiode zal de normale huur, alsmede overige gemaakte kosten worden doorberekend.

 

5. GEBRUIK VAN GEHUURDE RUIMTE

5.1 Huurder dient aanwijzingen van eigenaar van BS ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte op te volgen.

5.2 Huurder dient zich te houden aan het door BS vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte.

5.3 In de gehuurde ruimte mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van BS.

5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.

5.5 Huurder dient de ruimte achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen.

5.6 Indien de ruimte niet naar behoren wordt aangetroffen, dient dit voor gebruik bij de eigenaar van BS te worden gemeld.

5.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.

5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan BS te melden en te vergoeden.

5.9 BS heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

5.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke én/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen etcetera zijn, tenzij hiervoor door BS schriftelijk toestemming is verleend.

5.11 Schoonmaak, opruim,- en herstelkosten welke voortvloeien uit de in artikel 5.10 vermelde voorvallen zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.

5.12 Roken is niet toegestaan in BS.

5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die BS noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte.

5.14 Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht.

5.15 Versterkte muziek is toegestaan tot uiterlijk 22.00 uur. Het is niet toegestaan om in de gangen, en hal muziek ten gehore te brengen.

5.18 Het is de huurder niet toegestaan de ruimte van medehuurder te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.

5.19 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte.

5.20 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor medehuurders.

 

6. CATERING

6.1 Het is huurder niet toegestaan (meegebrachte/meegenomen) consumpties en/of genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken tenzij hiervoor door BS toestemming is verleend.

6.2 BS is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.

 

7. TECHNISCHE FACILITEITEN

7.1 Wanneer huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van BS dient dit tenminste 7 werkdagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.

7.2 Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder.

7.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening of gebruik zal op de huurder worden verhaald.

7.4 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van BS.

7.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

 

8. BETALING

8.1 Rekeningen ter zake van de huur van de ruimte en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum. De betaling van de huurprijs geschiedt maandelijks, door middel van overschrijving.

8.2 Indien niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities, zal bij het versturen van de 1e herinnering geen rente berekend worden. Bij het versturen van een 2e herinnering, is huurder rente verschuldigd ter grootte van 15% over het nog te betalen bedrag, met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Bij het versturen van een 3e herinnering, is huurder rente verschuldigd ter grootte van 30% over het nog te betalen bedrag.

8.3 Huurder is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op grond van de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 te verrekenen met vorderingen die hij op BS meent te hebben, tenzij het bestaan van een dergelijke vordering door Body and Spirit schriftelijk is erkend dan wel bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld.

8.4 Geoffreerde prijzen én/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en indexering miv 01 januari van elk jaar.

 

9. ALGEMEEN

9.1 BS is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte aanwezige kleding en/of andere goederen.

9.2 BS draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.

9.3 BS is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van BS.

9.4 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten. Huurder vrijwaart BS geheel ten aanzien van enige aanspraak op kosten die voortvloeien uit het openbaar ten gehore brengen van muziek en / of andere opnames waarvoor volgens Buma/Stemra verschuldigd zijn.

9.5 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte door of in opdracht van BS te dulden.

9.6 BS zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd onder 9.5 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.

9.7 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder, welke op enerlei wijze schade toebrengen aan BS en/of haar eigendommen.

9.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

9.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.

9.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade, geleden door BS, zullen op de huurder worden verhaald.

 

10. INWERKINGTREDING

10.1 Een wekelijkse/ structurele huurovereenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden na een schriftelijke bevestiging per mail door huurder en UEA van Meurs van BS.

10.2 Deze wekelijkse/ structurele huurovereenkomst wordt geacht stilzwijgend verlengd te worden, telkens met een periode van 3 maanden.

10.3 Een tijdelijke huurovereenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden na een schriftelijke bevestiging per mail door huurder en UEA van Meurs van BS.


11. CORONA 

11.1 BS heeft het recht huurder met een onbepaalde structurele huurovereenkomst, zijn betalingsverplichting te laten nakomen, ten tijden van een lockdown of andere onvoorziene sluiting, bepaald door de overheid.

11.2 Huurder is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op grond van een onvoorziene sluiting, bepaald door de overheid, te stoppen.“Individually we are a drop, together we are an ocean”